11 3 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 463.000 318.000 186.000 253.000 195.000 297.000 197.000 378 000 376.000 25.000 89.000 360.000 443.000 463.000 781.000 967.000 1.220.000 1.415.000 1.712.000 1.909 000 2.287.000 2.663.000 2.688.000 2.599.000 2.959.000 3.402 000 368 338 330 312 313 288 285 273 280 272 286 253 247 519.000 875.000 1.083.000 1.366.000 1.585.000 1.917.000 2.138.000 2.561.000 2.983.000 8.011.000 2.911.000- 3.314.000 3.810.000 Wegens de uitbreiding van het aantal verbruikers door de vermeerdering der bevolking dezer Gemeente zal eerlang tot vergrooting van de bergruimte van het gefiltreerde water moeten worden overgegaan, teneinde de filtratie nog regel matiger te kunnen doen plaats hebben en onafhankelijker te worden van de tijden van het meeste uurverbruik. Aan de gebouwen en dienstwoningen aan het Pompstation behoefden, buiten de gewone onderhoudswerken, geene wer ken te worden verricht. Door eenige vergrooting van de keuken der woning van den tweeden opzichter kon daar boven een slaapkamer, waaraan voor het gezin behoefte bestond, worden gemaakt. c. Stoompompwerktuigen. De stoompompwerktuigen en ketels verkeerden in goeden staat, zoodat behalve voor onderhoud daaraan geene werken van eenig belang behoefden te worden gedaan en geene eenigszins regelmatige indienststelling van de electrisch ge dreven pompinstallatie met toebehooren noodig was. De door bemiddeling van het Kolenbureau te Utrecht ge contracteerde levering van brandstoffen had een geregeld verloop, zoodat geene moeilijkheden te dien opzichte werden ondervonden. De sedert 1875 opgepompte hoeveelheden water en het steenkolen verbruik zijn opgegeven in den volgenden staat. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. OPBRENGST IN M3. Gefiltreerd water. JAAR. Toeneming. Geleverde hoeveelheid. Steenkolen- verbruik per 1000 M3, geleverd water. K.G. Opgepompte hoeveelheid ongefiltreerd water.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 313