11 5 Buizennet. e. December 1914. f. Watermeters. Totaal 327901 M'. tegen 321706 M’. op 31 16754 184119 60284 22169 15873 6783 6157 4041 6573 1700 2525 Het aantal openbare brandkranen op ultimo December 1915 bedroeg 3506, terwyl voor de besproeiing van wegen en plantsoenen bovendien 140 sproeikranen aan het buizennet waren aangesloten. Ook dit jaar werd het buizennet weder aanzienlijk uit gebreid, zy het ook in mindere mate dan in het vorige. Door den stilstand in den aanbouw van nieuwe huizen, tengevolge van verschillende door den oorlogstoestand geschapen buitengewone omstandigheden, behoefden weinig groote hoofdleidingen te worden gelegd en bestond de vermeer dering van het buizennet met 6200 M. in hoofdzaak uit leidingen van 100 m.M. inwendigen diameter. Van deze mindere bedrijvigheid in den aanleg werd gebruik gemaakt in enkele straten, waar zulks wenschelyk was gebleken, de leidingen door andere van een grooter kaliber te vervangen. liet buizennet bestond op 31 December 1915 uit: Door de bezwaren van den uitvoer van koper en andere materialen uit de oorlogvoerende landen werd dit jaar veel moeilijkheid met den aanvoer van watermeters ondervonden. Eveneens was dit het geval by de herstelling, wegens behoefte aan onderdeden, die moeilijk van de fabrieken te bekomen waren. 3 76 4 100 6 150 8 200 10 254 12 304 14 356 16 406 18 457 20 508 22 559 923 strekkende meters leidingen kaliber 2 50 m.M. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. n n n fi n n n n r> n n n diameter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 315