I 1 I I s i j 11 I «i i In gebruik waren de volgende watermeters: 9 3990 233 Totaal 21277 6711 292 k. Diverse by zonderheden omtrent de exploitatie. Het aantal perceelen, aangesloten aan het buizennet der Duinwaterleiding, blijkt uit den navolgenden staat: 13 216 8 15 7 2 10 42 6 38 549 15 15 40 100 300 76 51 38 32 25 19 ie. 13 10 S i. Aansluitingen aan het buizennet. In het afgeloopen jaar werden in deze Gemeente 1395 nieuwe aansluitingen aan het buizennet gemaakt, waarvan 273 voor levering volgens watermeter. Op 31 December 1915 waren in de gemeente Loosduinen 742 perceelen en in de gemeente Hof van Delft 790 per ceelen van water voorzien afkomstig van de ’s-Graven- haagsche Duinwaterleiding met een jaarverbruik van respectievelijk 39292 M3 en 87084 M3. 14 371 180 4081 335 4683 1162 92 721 8542 10527 h. Toestellen voor regeling van den druk. Aan de toestellen voor regeling van den druk behoefden geen andere werken dan voor onderhoud te worden verricht. g. Telephonische verbinding met het Pompstation. Van de speciale ondergrondsche verbinding van de Brandweerkazerne met het Pompstation werd geregeld gebruik gemaakt en werd hierbij geen stoornis ondervonden. j 400 100 m.M. (4”) (3") (2”) - (17a”) (T'/4”) (3/s”) 15 31 20 170 138 327 1507 1838 i 3 I lsl x - i I 6 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. KALIBERS. 1 r» iy 5 SYSTEMEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 316