30 Wijziging van de Algemeene Voorwaarden, behoorende Instructie voor de ambtenaren en beambten verbonden aan het oud-archief, vastgesteld 12 Januari. Instructie voor de ambtenaren en beambten ter ge meentesecretarie, vastgesteld 12 Januari. Instructie voor de deurwaarders der gemeentebelastin gen, vastgesteld 12 Januari. Verordening tot wijziging van de verordening voor de commissie uit de ingezetenen, bedoeld in art. 22, al. 1, der verordening op de heffing eener plaatselyke directe belasting naar het inkomen, vastgesteld 20 December. Verordening .tot wijziging van het Reglement betref fende den dienst der gemeentewerklieden (Verz. 1911, n°. 19), vastgesteld 20 December. Verordening, regelende de bezoldiging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren en be ambten, behalve het inwonende personeel bij het ge meenteziekenhuis, vastgesteld 30 September. Verordening op de inrichting der gemeentelijke politie, vastgesteld 22 November en 6 December. Verordening, regelende de teruggave door de gemeente der bijdragen voor eigen pensioen aan leerkrachten bij het openbaar onderwys, vastgesteld 13 September. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der vaste Raads- commissiën, bedoeld by de artikelen 54 en 166 der Gemeentewet (Verz. 1911, n°. 7), vastgesteld 26 Juli. 4°. De volgende verordeningen en instruction zijn door Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Instructie voor de ambtenaren en beambten ten kantore van den Gemeenteontvanger, met uitzondering van de deurwaarders, vastgesteld 12 Januari. I*T''

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 31