11 1915. 15 October 15 November 3 Februari Bijlagen. m. 1 April 1 Juli schrijver id. id. id. 13 G. M. L. Schulders, opzichter-werkmeester (techn. opzichter 2e kl.) J. Lewis, H. J. Segers, Mej. A. A. van Uye, H. J. Bootsma, W. W. G. van Gulden, bode G. W. Guldenmund, meteropnemer Eervol ontslagen: J. Lurks Jr., 2e klerk Ontslagen H. J. C. Geurst, le klerk Gepensionneerd P. C. Evers, controleur Th. Stang, directeur Overleden D. van Reeuwyk, opzichter-werkmeester Het diagram van het dagelyksch verbruik (Bylage I) toont een minimum verbruik op Zondag 21 Februari van 16306 M3 by een maximum verbruik van 33885 M3 op Zaterdag 28 Augustus. Het gemiddeld verbruik per dag bedroeg voor de gemeente ’s-Gravenhage 24181 M’ en met de beide gemeenten Loosduinen en Hof van Delft 24527 M’. Wegens den geregelden aanvoer van brandstoffen voor de stoompompwerktuigen kon dit jaar de voor den oorlog bestaande drukregeling weder geheel worden ingevoerd. Het gemiddelde etmaalverbruik per hoofd (Bylage 2) was lager dan de drie voorafgaande jaren n.l. 76 liter voor 's-Gravenhage, met de beide andere Gemeenten 75 liter tegen respectievelijk 77 en 76 liter in 1914, hetgeen wel in hoofdzaak zal zyn toe te schryven aan het mindere verbruik voor besproeiingsdoeleinden wegens den buitengewonen regenval van dit jaar. De styging van den grondwaterspiegel, tot uiting komende door den waterstand in de verzamelkom, is in bylage 3 aangegeven en behoeft na het in Ha medegedeelde geen verdere bespreking. De uitkomsten van het scheikundig en het bacteriologisch onderzoek door den Gemeentelijken Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren (Bijlagen 4 en 5) toonden weder aan, dat het leidingwater van onberispelijke hoedanigheid was. 3 Mei 1 October 1 1 1 1 1 met ingang van J n n n VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 323