31 Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen. Behalve de vorenvermelde verordeningen, de aan- en verknopen, verhuringen, verpachtingen, enz., in Hoofd stuk V te noemen en de on bewoon baarverklaringen in bijlage n°. 30 vermeld, kunnen de volgende in Uwe vergaderingen behandelde onderwerpen als de meest belangrijke worden aangemerkt. Derde vergadering op 1 Februari. Gewijzigd aangeno men het voorstel, om aan het R. K. Ziekenhuis van den bij de bestekken voor de gemeentewerken te ’s-Graven- hage, vastgesteld 22 Januari. Reglement, bedoeld in art. 11 der verordening tot rege ling der gemeenschappelijke gemeentelijke bewaarschool- akte-examens, vastgesteld 12 Maart. Reglement voor den cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte, vastgesteld 14 Juli. Besluit, voortvloeiende uit art. 68, le lid, sub 2°. en art. 81, 4e lid, van de Algemeene Politieverordening, vastgesteld 19/23 November. Tweede vergadering op 25 Januari. Aangenomen het prae-advies op de adressen van de Coöperatieve Woning- bouwvereeniging nLuctor et Emergo”, met verzoek haar een voorschot, overeenkomstig de Woningwet, te verleenen, ten behoeve van den bouw van arbeiders woningen. Eerste vergadering op 11 Januari. Voortzetting der beraadslaging over het prae-advies op het voorstel van de Raadsleden Mr. van Raalte c. s., tot wijziging van de verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst, met voorstellen van de Raadsleden Hoejenbos en Mr. van Raalte c. s. Gewijzigd aangenomen. Interpellatie van het Raadslid Harms betreffende het ontwerp-arbeidsreglement van het personeel der Haag- sche Tram weg-Maatschappij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 32