11 OVERZICHT. De Secretaris. M. VAN REENEN. Burgemeester en Wethouders van s-Graverihage, v. KARNEBEEK. REKENING van de Duinwaterleiding over het jaar 1915. Naar aanleiding van de rekening der Duinwaterleiding over 1915 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het winstsaldo, dat over 1914 f250.522,62 bedroeg, is over 1915 f 332.461,59 geweest en is dus f 81.938,97 of ruim 32 meer. De Baten zijn rond f 78.400,of ruim 6 meer. Meer werd in hoofdzaak opgebracht door de posten: Art I „Opbrengst van het duinwater” rond f 80.300,— of ruim 7 en Art. II „Opbrengsten uit de distributie” rond f 3.200 of byna >/2 °/o. De Lasten zjjn rond f 3.400,— of byna >2 °/o minder. Meer werd o.a. gevorderd voor Art. I „Exploitatie Pomp station", rond f 2.600,of ruim 3 °/o en Art. V „Algemeene onkosten” rond f 5.200,— of ruim 2 °/o. Minder werd o.a. uitgegeven voor Art. II „Distributiekosten” rond f 4.700,— of ruim 30 °/o en Art. IV „Onderhoudskosten” rond f 12.600, of ruim 21 °/0. De kostprijs van het water by de verbruikers bedroeg 9,5468 cent per M’ tegen 9.7557 cent per M3 in 1914. De hoeveelheid opgevoerd water steeg van 8 754.000 M3 in 1914 tot 8.953.000 Ms in 1915, eene vermeerdering van ruim 2 °/o. Aan uitbreiding werd uitgegeven rond f 188 400,tegen rond f 244.200,in 1914. De buizenleiding werd gebracht van 321.706 M op 327.901 M., dus rond 6200 M. of ruim l‘/2 °/o meer. Het aantal perceelen, waarvoor op 31 December 1915 verbintenissen tot waterlevering loopende waren, bedroeg 69.543 tegen 67.765 op 31 December 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 333