32 w H. Joannes de Deo te verkoopen eenige perceelen, gelegen nabij de Lage Nieuwstraat. Aangenomen het voorstel tot vaststelling van veror deningen, regelende de heffing en de invordering van schoolgeld aan de Middelbare Handelsschool. Vijfde vergadering op 22 Februari. Beraadslaging over het prae-advies op het adres van het ’s-Gravenhaagsch Comité tot ontwikkeling en ontspanning van werkloozen, met verzoek om een subsidie van f 5000. Gewijzigd aangenomen een voorstel-FitANZiE Berenstein c. s. Beraadslaging over het voorstel, om goed te keuren, dat de aan de Jan van Houtstraat te stichten school der le klasse worde gebouwd volgens overgelegd ontwerp en over het voorstel, om te besluiten tot het stichten Vierde vergadering op 8 Februari. Gewijzigd aangeno men het voorstel, om alsnog goed te keuren, dat worde afgeweken van art. 12, 4e lid. van de Verordening op het Gemeentelijk Werkloozenfonds. Beraadslaging over het prae-advies op het voorstel van het Raadslid Hoejenbos en het adres van den Haagschen Bestuurdersbond, inzake wijziging van de bij Raadsbesluit van 7 September 1914 vastgestelde nood- regeling. Aangenomen een voorstel-Warneke. Aangenomen het prae-advies op het adres van dè Vereeniging „Verbetering zij ons streven”, met verzoek haar een voorschot, overeenkomstig de Woningwet, te verleenen, ten behoeve van den bouw van arbeiders woningen op een terrein aan de Kritzingerstraat. Gewijzigd aangenomen het prae-advies op het adres van „de Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging”, met verzoek haar een voorschot, overeenkomstig de Woningwet, te verleenen, ten behoeve van den bouw van arbeiderswoningen en in erfpacht uit te geven een terrein, gelegen ten Z. O. van het speelterrein aan de Beijersstraat. Aangenomen het prae-advies op het adres van de Vereeniging „Volksbelang”, met verzoek aan haar voor den bouw van arbeiderswoningen in erfpacht uit te geven een terrein, gelegen nabij de Wessels- straat en te verleenen een rentedragend voorschot van f 466.500.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 33