33 Zevende vergadering op 22 Maart. Beraadslaging over het voorstel, om de Wagenbrug te doen vervangen door eene nieuwe brug, met het prae-advies op het voorstel van het Raadslid Verburg, en de motie van dit Raadslid in zake de doortrekking van het Laakkanaal. Geschorst. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos in zake den economischen toestand in deze Gemeente. van eene gemeentelijke bewaarschool op gemeenteterrein aan de Zuidzijde van de Scheepersstraat. Geschorst. Interpellatie van het Raadslid Harms met betrekking tot de goedkeuring door Burgemeester en Wethouders van het arbeidsreglement voor het personeel der H. T. M. Interpellatie van het Raadslid Vas Dias betreffende den nieuw aan te leggen verkeersweg in het Haagsche Bosch. Zesde vergadering op 8 Maart. Voortzetting der beraad slaging over het voorstel, om goed te keuren, dat de aan de Jan van Houtstraat te stichten school der le klasse worde gebouwd volgens overgelegd ontwerp en over het voorstel om te besluiten tot het stichten van eene gemeentelijke bewaarschool op gemeenteterrein aan de zuidzijde van de Scheepersstraat. Aangenomen de beide voorstellen en een motie van de Raadsleden van dek Bilt c. s. Aangenomen het advies van de Commissie ad hoe in zake het verzoek van den gepensionneerden monteur P. J. J. van Ham, om verhoogd pensioen. Achtste vergadering op 7 April. Aangenomen het prae- advies op het adres van de afdeeling Den Haag van den Ned. Federatieven Bond van Gemeentewerklieden, met verzoek om een toeslag op de loonen der Gemeente werklieden te verleenen. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel, om de Wagenbrug te doen vervangen door een nieuwe brug, met het prae-advies op het voorstel van het Raadslid Verburg, en de moties van de Raadsleden Verburg en Vas Dias. Aangenomen de gewijzigde motie-VAS Dias. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 34