Bijlage 12 HOOFDSTUK I. Belleer der fabrieken, enz. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeentegasfabrieken over het dienstjaar 1915. Geregeld werden dagelijks aan de fabrieken waarnemingen verricht omtrent de hoedanigheid van het gas. De resultaten dezer waarnemingen zyn in bylage 1 vermeld. De gemid delden van maand tot maand der waarnemingen omtrent de lichtsterkte en de zuiverheid van het gas, welke ter con trole door Dr. J. Romeny in het laboratorium der H. B. S. aan de Stadhouderslaan werden verricht, zijn eveneens in bijlage 1 opgenomen. Verder werd op geregelde tijden het ammonia-, koolzuur- en zwavelgehalte van het gas bepaald. De fabrieken werden ingevolge Raadsbesluit van 16 Decem ber 1879 beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijge staan door eene Commissie. Deze Commissie bestond op 1 Januari 1915 uit de heeren L. Hoejenbos, Mr. H. A. van Raalte, J. J. Verburg en J. H. Warneke, onder voorzitterschap van den heer J. C. Jansen, Wethouder voor de Gemeentebedrijven. In de vergadering van den Gemeenteraad van 7 September 1915 werd de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeentefabrieken voor gas- en electriciteit opnieuw samen gesteld; tot leden daarvan werden benoemd de heeren J. W. Albarda, Prof. C. L. van der Bilt, L. Hoejenbos en J. J. Verburg. Het voorzitterschap bleef opgedragen aan den Wethouder, den heer J. C. Jansen. De prjjs van het gas over gewone meters was 6 cents, over muntmeters 6*/2 cent per M3. Die van gas voor indu- strieele doeleinden bedroeg 5 cents per M3. met een rabat van ’/2 cent per M3. voor het boven eene hoeveelheid van 10.000 M3. door eenzelfden verbruiker in één perceel of aangrenzende perceelen, gedurende een kalenderjaar ver bruikte gas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 350