1i 12 I 2 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 3173,25 13,40 42,35 39,40 26,- 66,50 1,— 2,30 den ondergrond, berekend over f 748.652,50 8.000,— Tf f 3364.20 De uitkeeringen aan de Gemeente bedragen over het dienstjaar 1915: a. voor het gebruik van eene buizenlengte van 299.461 M. a f2,50 per M. b. voor het beheer der Gemeente Bovendien kwam ter beschikking der Ge meente het winstsaldo, bedragende volgens de Bedrijfsrekening, opgenomen als No 1 in het Administratief Overzicht Voor de cokes golden de volgende prijzen per H.L. voor beide fabrieken: 1 Januari6 Februari f 0,55 8 Februari—24 April0,60 26 April—10 Juli„-0,65 12 Juli2 October 0,70 4 October—31 December. 0,75 voor grove cokes afgehaald van de fabrieken. Voor geklopte cokes werd per H.L. 5 cents en voor thuisbezorgen 10 cents meer betaald. De meting geschiedt met heele en halve hectolitermaten, voor de ongeklopte cokes met kop en voor de geklopte cokes gelijk vol. Aan de fabriek Loosduinsche weg werden 52 Duitsche, 41% Engelsche, 5% Nederlandsche en 2% Amerikaansche kolen, en aan de fabriek Trekvliet 38 Duitsche, 60 Engelsche en 2 Amerikaansche kolen verwerkt. De overeenkomst omtrent het transport langs den stoom tramweg van de H. IJ. S. M. naar de fabriek Loosduinsche weg, in 1884 voor 10 jaren met de Directie der H. IJ. S. M. aangegaan en in 1893 gewijzigd, bleef stilzwijgend verlengd. De reductie ad 5 cents per ton, toegestaan zoodra het aantal waggons, dat in een jaar langs den stoomtramweg naar de gasfabriek aan den Loosduinscheweg vervoerd is, het cijfer van 5000 waggons van 10.000 K.G. overtreft, heeft voor 1915 f 3364,20 bedragen, en wel voor: Steenkolen Sulfaat en soda Magazjjngoederen Ammoniakwater Concentratie ammoniakwatei Gietcokes Afgewerkte Ijzeraarde Grafiet 56.063,76 f 812.716,26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 351