12 3 f 900,— 2e 3e 6.000— 1.500,- n 1 800,— 2.500— f 190.700,te zamen, waarvan f 132.400,— op gebouwen ft f 0,30 °/oo en f 58.300,op goederen ft f 0,45 0/00 jaarpremie. In Januari is schade door broei toegebracht aan den kolenvoorraad aan de fabriek Trekvliet, waarvoor aan assuradeuren f 790,in rekening gebracht is. In de vergaderingen van den Gemeenteraad werden de volgende besluiten, den dienst der Gasfabrieken betreffende, genomen 48.000,— 10 000,— 10.000,— B Buitendien kwam ter beschikking der Gemeente: le de restitutie van loopende Gemeente-pensioenen aanvullingen op Rykspensioenen premie voor eigen pensioen van na 1 Mei 1913 aan gesteld personeel; 4e de aauvullingspremie op de van het personeel geheven kortingen voor weduwen- en weezenpensioen, opgenomen onder letter d; 5e de premie ten bate van het Gemeentelijk Ongevallenfonds, vermeld by letter f van art. VI der Lasten in de Bedrijfs- rekening. De gebouwen, inrichtingen en roerende goederen der beide fabrieken zijn, door tusschenkomst der firma J. D. Jn. Eyken Sluyters Jr. te Amsterdam, op beurspolis tegen brandschade verzekerd voor den tjjd van 5 jaren, t.w. van 1 Januari 1913 tot 1 Januari 1918, met jaarlijksche premiebetaling. Voor 1915: f 2.485.170,op de fabriek Loosduinscheweg ft f 0,6555 °l00 jaarpremie. 1.977.450,op de fabriek Trekvliet a f0,6555 %o jaarpremie. Gezamenlijk met andere Gemeente-eigendommen is, door bemiddeling der firma Marinkelle Co, te Amsterdam, op beurspolis verzekerd: 110.000,op het complex gebouwen aan Kazernestraat en Willems traat. inboedel en goederen aldaar, het pand Willemstraat No. 7, B bijkantoor met werkplaats en wachtlokaal te Scheveningen, inboedel en goederen aldaar, het wachtlokaal aan de Westerbaenstraat, goederen in de vier wachtlokalen in de stad, het gebouwtje voor de persgasinstallatie aan de Elandstraat, daarin aanwezige installatie en goederen. VERSLAG DER GEMEEN'TEGASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 352