1 tl f 12 11| ipl 4 28 Juni. Vastgesteld de rekening van de Gemeen tegas- fabrieken over 1914, met een batig saldo van f 85.966,245. 18 October. Besloten tot aankoop ten behoeve van den dienst der Gasfabrieken de perceelen Sectie E nos. 1110 en 1410 aan de Willemstraat, groot 310 M2. voor den pry's van f 28.000,terwijl de op den koop en de overdracht vallende kosten ten laste der Gemeente komen. 8 Maart. Goedgekeurd het voorstel van Burgemeester en Wethouders, le dat voorloopig het concentreeren en verkoopen van het ammoniakwater der Gasfabriek aan den Loosduinsche- weg vanwege en ten bate der Gemeente in de fabriek der firma Solvay en Cie., die daarvoor met het bybehoorend materieel kosteloos aan de Gemeente ter beschikking wordt gesteld, plaats heeft, een en ander totdat de omstan digheden de firma Solvay zullen veroorloven, het eon- centreeren wederom op zich te nemen en 2e dat geen maatregelen genomen worden om van de firma Solvay schadevergoeding te vorderen wegens niet-nako- ming barer verplichtingen gedurende den oorlogstoestand. 14 Juni. Aanvaard de vergunning van den Minister van Waterstaat tot het leggen van eene gasleiding by K.M. 4.260 J TT Scheveningen onder den spoorweg den Haag-r-f-- in de e Anna Paulownastraat Laan van Meerdervoort, onder de gestelde voorwaarden. 22 Februari. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om te huren van 1 Mei 1915 tot 30 April 1917 van Mevrouw J. W. Galerna—van Lommel het perceel Kleine Koediefstraat 14c tegen een huurprys van f 300,per jaar voor het daarin hebben van een wachtlokaal voor lantaarn opstekers. 1 9 Augustus. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders, om aan den aannemer P. Paardekooper inzake den bouw van het Administratiegebouw' Kazernestraat, hoek Willemstraat, behalve het meer-w’erk ad f 4.969,975 eene schadevergoeding van f 1.000,75 te vergoeden. 18 October. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders om met de Maatsehappy voor Zwavelzuur- bereiding, v/h G. T. Ketjen Co. te Amsterdam, eene overeenkomst af te sluiten voor 3 jaren voor levering van 500 a 550 ton Zwavelzuur van 60° Bé tegen f 3,per VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 353