12 5 HOOFDSTUK IA. Invloed van den Oorlogstoestand. Personeel. waarvan ternggekomen Kolen. 10 93 10Ö K.G., eventueel te vermeerderen met een fluctueerenden toeslag als gevolg van verhoogde grondstofprjjzen, waarbij als basis geldt de prijs op 31 Juli 1914, franco voor den wal Gasfabriek. 30 October. Vastgesteld de begroeting der Gemeentegas- fabrieken voor het dienstjaar 1916. Voor zoover onvermijdelijk in den dienst moest worden voorzien, zijn de gemobiliseerden door los personeel vervangen. De onzekere toestand in aanmerking genomen en bij de telkens, nu van deze dan van die zijde, dreigende staking van den kolen-invoer, is de aanvoer over het geheel in het eerste halfjaar vry bevredigend verloopen, al was er ook op de oude en nieuwe contracten belangrijke achterstand, zoowel in Duitsche als Engelsche kolen. Óm de ontbrekende leveringen te vervangen is doorgegaan met buitengewone aankoopen. Zoo werden successievelijk aangekocht 26.000 ton Engelsche kolen voor levering Jan./Mei tegen prijzen van f 12,75 tot f 13,75 voor Trekvliet en f 13,25 tot f 14,25 voor Loosduinscheweg. Daar de Steenkolen-Handelsvereeniging zich genoodzaakt zag eene inkrimping tot 60 °/0 voor hare f 12.595,28 29.764,96 f 42.360,24 Op 1 Januari 1915 waren wegens militairen dienst afwezig, 29. ambtenaren en 111 werklieden. 28 n 83 22 terwijl nog zijn opge roepen 2 zoodat op 31 December 24 te zamen 117 personen, afwezig waren. Aan de afwezigen werd van 1 Januari tot 31 December 1915, als toeslag op de Rjjksuitkeering, voor zoover deze werd verleend, betaald: aan de ambtenaren werklieden. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 354