12 7 G a s o 1 i e. Loosduinscheweg zoodanig verminderd, dat van de fabriek Trekvliet 1800 ton daarheen overgebracht moesten worden. De gekochte 3.000 ton Amerikaansche kolen werden ont vangen en de kwaliteit gaf alle voldoening, maar bij den zeer hoogen prijs kon aan verderen aankoop niet gedacht worden zoolang nog andere kolen beschikbaar kwamen. Ook werden ontvangen de 1000 ton (Amerikaansche) kolen, waarvoor de Gemeente deelgenomen had in de Onderlinge Kolenreserve-Maatschappij. De prijs kwam op f 19,50 per ton, nauwkeurige afrekening was Uit0 December nog niet ontvangen. Aangekocht werden ter aanvulling, ook van uitgevallen partijen, tegen de 10.000 ton Engelsche kolen, tot prijzen van f 15,50—f 17,per ton loco Rotterdam. Aan het einde des jaars waren de vooruitzichten op levering onzeker en de prijzen stijgende. Nadat aanvankelijk de aanvoer van gasolie bevredigend mocht genoemd worden, kwam daarin sedert Februari verandering, zoodat onze voorraden snel verminderden en de toestand werd gespannen toen een tankboot, wier aan komst met verlangen was tegemoet gezien, onderweg door de Engelschen werd aangehouden en opgebracht. Vrij spoedig weder in de gelegenheid gesteld hare reis te vervolgen, liep zjj in de Noordzee op een mijn en moest met schade naar een Engelsche haven terugkeeren. Om uit de nijpende ver legenheid geholpen te worden, is toen terstond leverbare olie aangekocht en wel 200 ten f60,— en 70 ton a f68, per ton. De beschadigde boot was spoedig in zoover gere pareerd dat zij den overtocht kon doen en is zonder verder ongeval aangekomen, zoodat kon worden verwacht dat onze bergplaatsen in Juli geheel gevuld zouden worden. Einde Juni bedroeg de voorraad bijna 4.900 H.L., tegen 9.600 H.L. op 1 Januari. Laatstgenoemde hoeveelheid was reeds op 15 Juli door de nieuwe aanvoeren overschreden en toen voor 3 maanden fabricatie voldoende. De aanvoer van gasolie is in de tweede helft van het jaar over het geheel goed geweest. De voorraad, op 1 Juli be staande uit 4.900 H.L., was einde December tot 11.400 H.L. gestegen en toen voor 2'/2 maand toereikend. In November werd 900 ton bygekocht a f 66,— per ton f 0,70 voor watervracht. Deze prijs is circa f 20,hooger dan die van het vorige jaar. De watergasproductie Jan./Juni 1915 bedroeg 6.065.317 M3. van de totale gasproductie ad 29.446.068 M3. of 20,6 tegen 5.690.655 M3. van de totale 29.609.901 M3. of 19,22 °/o in het- VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 356