s 12 Gaslevering. 266.821 27.809.877 28.076.698 Januari Februari Maart April Mei/Juni 243.239 4- 93.209 4- 105.703 4- 173 818 4- 137.330 Verder geeft volgend staatje over 12 maanden (Juli 1914—Juni 1915) het nadeelig leveringsverschil aan, dat, uitgaande van de laatst in normalen tijd waargenomen toe neming, als vermoede.lijk gevolg van de tijdsomstandigheden kan worden aangenomen. Verschil in 1915. o/o van 1914. 3,90 1,78 2,18 3,94 1,94 0,96 zelfde tjjdperk van 1914 en die van Juli/Dec. 7.139.613 M3. van de totale gasproductie ad 32.081.380 M3. of 22,2 tegen 6.544.746 M3. van 23.908.161 M3., of 22,64 in de tweede helft van het vorige jaar. De beperking der straatverlichting bleef bestendigd, doch overigens is van overheidswege geen invloed uitgeoefend tot bezuiniging in het gasverbruik. Het is moeilyk na te gaan in hoever door particuliere verbruikers bezuinigd is, daar de vergelyking met vroeger niet zuiver is op te stellen wegens de vermeerdering van het aantal gasverbruikers, vooral voor muntgas, gepaard gaande met het geheel of gedeeltelik verlies van verbruikers over grootere meters, die tot electrische verlichting overgingen De verschillen, uit het volgend staatje blykend, behooren met inachtneming dezer omstandigheden te worden beschouwd. Totale aflevering in M3. 8 VERSLAG DER GEMEEN'TEGASFABRIEKEN. AP. zonder Rijswijk. 1914 6.235.098 5.246.060 4.856.487 4.410.025 7.062.207 Et”“1- 1915 5.991.859 5 339.269 4.962.190 4.583.843 7.199.537

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 357