ii 12 I i (Van 1 Januari 1915 af is de berekening van het gasver bruik voor de publieke verlichting eenigszins gewijzigd, omdat door meting was gebleken dat het uurverbruik per staand licht te laag was aangenomen. Als gevolg hiervan komt in dit staatje de besparing wegens de beperkte ver lichting minder sprekend voor dan by ongewijzigde bereke ning het geval zou zyn geweest. De belaugryke styging bij Gemeentegebouwen is veroorzaakt door de benutting van scholen als hulpkazernes). De straatverlichting is ook in het tweede halfjaar beperkt gebleven. Overigens had het den schyn dat de vrijwillige beperking door particuliere verbruikers, onder den eersten oorlogsindruk toegepast, van lieverlede weder is opgegeven. Door de vermeerdering van het aantal gasverbruikers, vooral voor muntgas, en het verlies van anderen, die tot electrisch licht overgingen, is de vergelyking in dit opzicht echter onzuiver. In het volgepd staatje zyn de leveringscyfers van de overeenkomstige maanden van 1914 en 1915 tegenover elkander gesteld. October November 5.414.209 December 6.319.589 27.484.561 30.667.521 3.182.960 11,58 De inkomsten uit het gasverbruik zyn over het algemeen op bevredigende wyze toegevloeid. Die uit de muntgasleve- ring zonder buitengewone voorvallen. Onder de gasver bruikers over gewone meters bracht een veel grooter aantal dan anders het verschuldigde met moeite op, zooals bleek uit de, in vele gevallen herhaalde, aanvragen om uitstel. Hiertegenover is steeds tegemoetkomend gehandeld, doch wanneer bleek dat het uitstel tot verlies zou leiden, is aan verdere uitbreiding der schuld perk gesteld door de gas levering alleen over een muntmeter voort te zetten en voor afbetaling der schuld een overeenkomst te treffen Zoo loopt een aantal overeenkomsten, die deels trouw worden nage komen, deels van tyd tot tyd aandrang vereischen. Daar de vroegere stipte regeling der betalingen door den tegenwoor- digen modus is verslapt, zal het terugkeeren tot de vroegere 10 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. M3. 4.894.722 -- 1.516.815 -- 605.636 -- 700.283 -- 360.226 Totale aflevering in M’. '1915 12.372.856 5.500.358 6.114.492 6.679.815 zonder Rijswijk. 1914 Juli/Sept. 10.856.041 Verschil in 1915. 0/0 van 1914. -- 13.97 -- 12,37 -- 12,93 5,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 359