34 il Tiende vergadering op 3 Mei. Aangenomen het voorstel in zake de ontslagname van Inspectores der gemeente- apotheek. Beraadslaging over het voorstel van de Commissie voor de Strafverordeningen tot vaststelling eener ver ordening tot wijziging van de Algemeene Politieverorde ning (Bioscoopverordening). De beraadslaging wordt geschorst Interpellatie van het Raadslid Van Vuuren in zake de beschikbaarstelling van levensmiddelen. Twaalfde vergadering op 31 Mei. Aangevuld aangeno men het voorstel tot vaststelling eener verordening tot wijziging van de Algemeene Politieverordening (Bioscoop verordening). Interpellatie van het Raadslid Varenkamp betreffende de toepassing van de verordening tot heffing van een belasting op de Openbare Vermakelijkheden. Dertiende vergadering op 14 Juni. Beraadslaging over het voorstel, om goed te keuren dat eene openbare inschrijving wordt gehouden voor het in erfpacht ver krijgen van het gemeenteterrein in de Scheveningsche Elfde vergadering op 17 Mei. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders in zake uitbreiding van het electrisch tramwegnet. Aangenomen de door het Raadslid Drees voorgestelde motie in zake de uitbetaling der w’edden aan de gym- nastiekonderwijzers gedurende de mobilisatie. Aangenomen de verordening op het gewicht en de samenstelling van brood. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel tot vaststelling eener verordening tot wijziging van de Algemeene Politieverordening (Bioscoopverordening). De beraadslaging wordt geschorst. Mededeelingen van den Voorzitter omtrent maatregelen tot verkrijgbaar stellen van visch als goedkoop volks- voedsel en omtrent de verstrekking van andere goed- koope voedingsmiddelen. Negende vergadering op 19 April. Interpellatie van het Raadslid Couvée omtrent den Geneeskundigen Dienst ■1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 35