12 11 Cokeslevering. handelwijze na het weder intreden van normale toestanden mogelijk eenige moeilijkheden medebrengen. De regeling der eokesaflevering heeft voortdurend zorg en overleg vereischt, daar de navraag groot was bij de algemeene neiging om voorraad in te slaan, en de behoeften van het bedrijf zelf in de eerste plaats moesten verzekerd worden, om daarna te zorgen voor de regelmatige voorzie ning in de aanvragen der ingezetenen voor hun dagelijksch verbruik. Om dit belang, waarop ook door den Minister van Binnenlandsche Zaken de aandacht gevestigd werd, voldoende te kunnen verzorgen, werden verschillende maat regelen genomen, zooals: afwijzing der van elders inkomende aanvragen, beperking der afleveringen naar gelang van den stand van den voorraad en van de naaste vooruitzichten, beperking der fabricatie van watergas tot een geringer kwantum dan bij volkomen vrijheid zou zijn aangemaakt, en aankoop van gietcokes uit Duitschland tot het stoken van de generatoren der watergasfabrieken, waardoor de hiervoor anders aangewende gascokes voor verkoop beschik baar bleef. Voor dit doel is 1800 ton gietcokes aangeschaft tot prijzen, die wel niet voordeelig waren voor het bedrijf, maar, met inbegrip der op de levering komende onkosten, niet veel verschilden van de waarde der vrijgekomen gas cokes. Hoewel de vraag rees, of, wegens de onzekerheid van bedryf, ditmaal de gebruikelijke cokesverkoop (van 1 Mei tot uit0. April) op jaarcontract aan tusschenhandelaren, vereenigingen of andere groote afnemers achterwege zou moeten blijven, is overwogen dat zoowel het belang van den handel en het gerief van de betrokken instellingen als dat van het bedrijf het best zou worden gediend door het instandhouden der connectiƫn, zij het onder beperking van hoeveelheden en leveringsverplichting en op een anderen grondslag van prijsbepaling, waardoor speculatie werd uit gesloten. Volgens deze regeling betalen de contractanten een prijs, die varieert naar de door Burgemeester en Wet houders vast te stellen detailprijzen. De aangeboden hoe veelheden, ongeveer 2/3 van de levering in het vorige con- tractjaar uitmakend, zijn op de nieuwe conditiƫn grif genomen. De detailprijs der cokes was op 1 Januari f 0,55 per H.L. grof, afgehaald van de fabrieken, en is verhoogd in Februari tot f 0,60, in April tot f 0,65 en in het begin van Juli tot f 0,70. Te Amsterdam was de prys reeds in Juni f 0,75 en te Rotterdam in Maart f 0,70. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 360