LI I 12 12 f Tot het beschikbaarhouden van de voor deze leveringen ten gerieve van het publiek benoodigde hoeveelheden heeft bijgedragen de aanvoer van 2.100 ton Duitsche gietcokes, die grootendeels voor de watergasfabricatie, in plaats van De in vorige jaren gebruikelijke levering van cokes tegen den met 10 ets. verminderden prijs mits afgehaald van de fabrieken aan on- en minvermogenden, werd met het oog op den wensch naar meerdere tegemoetkoming eener breede reeks van onder de tijdsomstandigheden lijdende personen, door het Gemeentebestuur, in samenwerking met het plaatselijk Steuncomité, door een meer intensieve regeling vervangen. Volgens deze w’erd aan het Steuncomité de be voegdheid verleend om aan hoofden van gezinnen, die niet of voor hoogstens f 1.000,in de stedeljjke inkomstenbe lasting aangeslagen zyn, en volgens het oordeel van het Steuncomité in aanmerking mochten komen, van af 13 Decem ber tot nader te bepalen datum geklopte cokes door de gas fabrieken te doen leveren tot den vasten prys van f 0,55 per H.L. afgehaald of 60 ets. thuisbezorgd. Het verschil tusschen de opbrengst naar deze pryzen en de ten tyde der verstrekking geldende, verhoogd met de onkosten, zou ten laste van het Steuncomité komen en nader met de Gemeente verrekend worden. Voor deze gelegenheid om goedkoope cokes te verkrijgen hebben zich ongeveer 10.000 personen aangemeld, van wie 1500 aan afhalen de voorkeur gaven, terwyl aan 8500 geregeld eenmaal per 14 dagen 1 H.L. cokes is thuisbezorgd. Van het aanvankelijk voornemen om wekelijks 1 H.L. te verstrekken moest ter voorkoming van te groote inkrimping van den voorraad worden afgezien. In den aanvang van Mei was aan alle contractueele ver plichtingen uit het vorige contractjaar voldaan. Ook in‘de eerste maanden van het tweede halfjaar was de vraag naar cokes zóó sterk, dat de verkoop in het klein herhaaldelijk beperkt en zelfs tot enkele uren per dag in gekrompen is moeten worden en de thuisbezorging van eveneens beperkte hoeveelheden slechts met aanzienlijke vertraging in de uitvoering der orders kon geschieden. De détailprijs werd in October verhoogd tot f 0,75 per H.L. grof, afgehaald van de fabrieken, welke verhooging naar de te voren vastgestelde verhoudingen zoowel voor de con tractanten als voor de particuliere afnemers gold. VERSLAG DER GEMEEN’TEGASFABRIEKEN. 1) De geheel© aflevering van cokes voor het Steuncomité beliep van 13 December 1915 tot en met 15 Maart 1916 63.385 H.L., waarvan 9.727 afgehaald, de rest bezorgd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 361