12 13 De afvoer van kootteer door den contractant ondervond geen hinderlijke vertraging. Het einde Juni afloopende jaar contract werd, na gehouden publieke inschrijving, met denzelfden afnemer hernieuwd tegen een met eenige percenten verhoogden prijs. Voor het watergasteer trad met 1 Januari een nieuwe contractant op, die eveneens een iets hoogeren prijs betaalde dan de vorige afnemers. Nog loopende kwa- liteits verschillen met de vorige contractanten kwamen tot geheele afdoening. Het bloedloogzout mocht zich in zeer bijzondere belangstel ling verheugen, zoodat tegen vroeger ongekende prijzen kon worden verkocht, voor zoover buiten de reeds afgesloten contracten van dit artikel disponibel bleef. Hoewel de gerezen bezwaren ten opzichte van den aanvoer van by de bereiding benoodigde hulpstoffen, die van anderen moesten worden gascokes, zyn verwerkt. Nu was aan het einde des jaars nog aan voorraad aanwezig 57.000 H.L. gascokes en 5 ton gietcokes, tegen 29.000 H.L gascokes aan het begin. Uit0. December was de detailprijs te Amsterdam en Rotter dam 80 ets., te Utrecht 90 ets. per H.L. grof, afgehaald, tegen hier 75 ets. Andere bijproducten. Onder de bestaande verhoudingen was van wederopvatting van het concentratie-bedrijf der Firma Solvay Cie. geen sprake, zoodat het ammoniakwater van de fabriek Loosduin- scheweg, in eigen beheer geconcentreerd, deels aan de fabriek Trekvliet tot de fabricatie van zwavelzuren ammoniak moest worden gebezigd, deels aan anderen verkocht. Daar wegens belemmerden of ontbrekenden invoer van andere stoffen voor kunstmatige bemesting de zwavelzure ammoniak gretig werd gekocht, steeg de prijs van dit artikel, waarvan zoo veel werd vervaardigd als het beschikbare zwavelzuur toeliet, aanhoudend en werd ook, in samenhang daarmede, het voor ons overtollige geconcenteerd water tegen zeer aannemelijke prijzen verkoopbaar. De aannemer van het gewoon cokesvervoer naar de ver bruikers voor het tijdvak Juli 19141916 heeft zich in Sep tember tot Burgemeester en Wethouders gewend met het verzoek om schadeloosstelling wegens hoogere fourage- en andere kosten dan waarop hij bij de inschrijving gerekend had, tot inwilliging waarvan het College echter geen termen aanwezig oordeelde. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 362