12 14 De invloed van den langdurigen oorlogstoestand deed zich kennen in de aanhoudende prysstyging van nagenoeg alle Eene party afgewerkte ijzeraarde kon tot zeer voordeeligen prys van de hand worden gedaan. betrokken, tot dusver door het toestaan van hoogere prijzen konden worden opgelost, was die aanvoer geenszins blijvend verzekerd. Eischen van leveranciers. Voor bloedloogzout overtrof de vraag onze leverings- capaciteit, die nog belemmerd werd door dc groote bezwaren aan den aanvoer der benoodigde hulpstoffen uit het buiten land verbonden. Inzonderheid was het moeilijk soda machtig te worden en moest aan hooge prysvorderingen worden toegegeven, welke echter door de verkoopsprijzen van het fabrikaat werden gewettigd. Voor enkele oudere contracten was deze stand intusschen piet gunstig. In het tweede halfjaar werd de toestand als volgt: De concentratie van het ainmoniakwater van de fabriek Loosduinscheweg werd in eigen beheer voortgezet en het geconcentreerd water bij voorkeur, en voor zoover berg ruimte en verkrijgbaar zwavelzuur toelieten, met het water van de fabriek Trekvliet tot zwavelzuren ammoniak ver werkt. Voor dit artikel bleef de vraag zeer levendig bij stijgenden prys, zoodat de fabricatie loonend was ondanks de verhoogde prijzen der grondstoffen, in het byzonder van het zwavelzuur, waarvoor slechts gecontracteerd kon worden onder conditie van wisselenden toeslag voor extra-kosten. Gedurende het laatste kwartaal werd de productie afge leverd aan de Kunst mest-Commissie, met w’ie voor het nieuwe jaar geen overeenstemming kon worden verkregen. Het overige geconcentreerd water is naar elders verkocht tegen varieerende prijzen. In het laatst des jaars ontstonden moeilijkheden bij den uitvoer naar Duitschland, daar dit geconcentreerd gaswater werd gerekend tot de stoffen, welke met uitvoerverbod waren belast. Het is mogen geluk ken van den betrokken Minister de benoodigde uitvoerver gunningen te verkrijgen, doch kon niet worden vermeden dat in de aflevering belangrijke vertraging is ontstaan. De afvoer van koolteer heeft geregeld plaats gehadvoor een deel ook die van het watergasteer, waarvan echter aan aan het eind des jaars nog een achterstand door den con tractant was in te halen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 363