12 15 Uitbreidingswerken. benoodigde goederen. Hoewel zich de gewone betalings-usan- tiën in algemeenen zin herstelden, werd voor buitengewone aankoopen van grondstoffen betaling op korten termijn verlangd en toegestaan, waardoor, mede in verband met de hooge prijzen, bijzondere eischen aan de kas werden gesteld. In de maand September, tijdens den jaarlijks voorkomende stremming der inkomsten wegens de combinatie van twee zomermaanden voor de inning der verbruiksgelden voor gewoon gas, vereischten de betalingen aan leveranciers meer geld dan in kas en onder den Gemeenteontvanger in depót beschikbaar was. Daarom werd een voorschot van f 250.000, uit de gemeentekas aangevraagd en ontvangen, hetwelk in November kon terugbetaald worden. De prijzen van grond- en hulpstoffen, Verbruiksartikelen en benoodigdheden waren aan het eind des jaars nog stijgende. Verschillende uitbreidingswerken, waarvoor in de be- grootingen voor 1914 en 1915 gelden waren uitgetrokken, werden, voor zoover zij niet dringend noodig waren, tot betere tijden uitgesteld. Hiertoe bebooren eene cokes-blusch- inrichting voor de kamerovens en een slakken-waschtoestel voor de fabriek Loosduinschewegeene inrichting voor distillatie van watergasteer, eene proefinrichting voor zwavel- koolstofzuivering en uitbreiding van de werkplaatsen aan de fabriek Trekvliet. Ook werd uitgesteld de vervanging van een blok ovens met horizontale retorten aan de fabriek Loosduinscheweg door een met verticale retorten. Daarentegen werd de uitbreiding van het productievermogen van de fabriek Trekvliet onvermijdelijk geacht en werd de bouw van 6 ovens, ieder met 28 verticale retorten, opgedragen aan de Stettiner Chamotte-Fabrik A. G. De fundeeringswerken ■werden na openbare aanbesteding gegund aan W. Visser, alhier. Voor de levering van een gasexhauster, een teerconden- sateur, een watercondenser en een ammoniakwasher werden contracten afgesloten met de firma’s Louis Smulders Co., Machinefabriek „Jaffa” te Utrecht, en de Berlin-Anhaltische Maschinenbau A. G., te Berlijn. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 364