35 Boschjes, bekend onder den naam „De Bataafsche Boer”. Aangenomen een voorstel yan de Raadsleden Bourdrezc.s. Vaststelling van de Rekeningen over 1914 van het Openbaar Slachthuis en het Electrisch Bedrijf. Zestiende vergadering op 26 Juli. Gewijzigd aange nomen het voorstel tot vaststelling van verordeningen onderscheidenlijk op de Gemeente-apotheek, tot wijziging der verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der vaste Raadscommissiën, bedoeld bij de artikelen 54 en 166 der Gemeentewet, en tot wijziging der verordening op den Gemeentelijken Geneeskun digen Dienst. Zeventiende vergadering op 9 Augustus. Verworpen het voorstel, om voorloopig de totstandkoming der verkeers wegen, Prinsegracht—Elandstraat, Groote Markt—Fluwee- len Burgwal, Prins WillemstraatBadbuiskade, alsmede Veertiende vergadering op 28 Juni. Beraadslaging over het voorstel, om vast te stellen eene gewijzigde regeling omtrent de uitkeering der jaarwedden aan het onder wijzend personeel bij gemeentelijke instellingen van onderwijs, voor zoover dat tengevolge van de mobilisatie onder de wapenen is of zal worden geroepen. De beslis sing, wegens staking van stemmen, aangehouden tot de volgende vergadering. Vaststelling der Rekeningen over 1914 van de Gas fabrieken, de Bank van Leening, de Telephoon, de Duin waterleiding, het Erfpachtsfonds en het Grondbedrijf. Aangenomen het voorstel, om aan D. Kanon, met ingang van 1 Augustus 1915, eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekkingen van hoofd der openbare lagere school en der openbare herhalingsschool aan de Sirte maatraat. Vijftiende vergadering op 12 Juli. Aangenomen de motie van het Raadslid M. M. CouvÉE Jr. inzake de plaatsing van electrische klokken in verschillende deelen der Gemeente. Beraadslaging over het voorstel van het Raadslid Mr. G. C. J. Varenkamp tot aanvulling van art. 4 der Ver ordening op de heffing eener belasting op openbare vermakelijkheden. De beraadslaging geschorst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 36