12 24 293 235 473 97 430 100 2 2 2 I 2 1 1 Totalen 272 293 270 449 235 495 Waaronder de geheele week ziek. gemobiliseerd Overgebracht Meteronderzoekers Syphonpompers (stad). Metervullers Stucadoors Helpers Het bedrag der betaalde arbeidsloonen, ziekengelden en verlofgelden blykt uit het volgend staatje: 4 39 i 102 39 84 1 2 2 9 3 2 102 39 3 2 1 2 18 8 36 7 32 1 2 3 2 1 2 17 22 26 2 4 6 3 2 De werklieden die met ingang van 1 October 1915 ambtenaar zijn geworden, zyn ter wille eener juiste vergelyking ditmaal nog in voorgaanden staat onder de kolommen: tydens de grootste productie opgenomen. 15 29 j XI. Publieke verlichting. Gloeilichtfitters le klasse Gloeilichtfitters 2e klasse Helpers Jongmaatjes Gloeisters Lantaarnopstekers Assistent-lantaarnopstekers Lantaarnreparateurs Assistenten bij de persgasver lichting Portier, uitsluitend voor wacht lokaal Beestenmarkt VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING. L.D.W. T.V. i) Onder de lantaarnopstekers: 1 tevens glazenmaker, 7 tevens portier in de wachtlokalen. 4 4 Tftdens de kleinste productie van 9 t/ni 15 Juni 1915. Kazerne straat en Scheve nin gen. L.D.W. T.V. Ttfdens de grootste productie van 15 t/m 21 December 1915. Kazerne straat en Scbeve- ningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 373