12 25 r Fabriek Loosduinscheweg 60, w.o.: Fabriek Trekvliet 9, w.o.: I 2 wegens plichtsverzuim, 1 wegens wegblyven zonder geldige redenen, 1 wegens schade toebrengen aan het fabrieks terrein, 1 wegens verontreiniging van het fabrieksterrein: 2 werklieden werden voorwaardelyk gestraft en 1 met een mondelinge berisping; 1 werd gestraft met 10 vermindering van loon gedurende 3 maanden. Van 1 Januari tot ultimo December 1915 werden, behalve de boeten wegens het ontbreken op de appèls, te laat komen en niet naar behooren prikken op het tijdregistreertoestel, de volgende straffen opgelegd: Van het ziekengeld by ongeval is door de werklieden, behalve degenen die eene blijvende rente genieten, op grond van verkregen uitkeeringen van de Ryksverzekeringsbank f 995,34s terugbetaald. 28 wegens wegblijven zonder bericht, 4 wegens weggaan na vooraf geweigerd verlof, 6 wegens plichtsverzuim, 1 wegens het in zyn bezit hebben van een flesch sterken drank ge durende werktyd, 2 wegens misleiding, 6 wegens wegblyven zonder geldige redenen, 1 wegens dronkenschap, 1 voor het niet tydig berichten van verhindering tot werken, 1 wegens zonder passeerbriefje de fabriek verlaten; 3 werden voorwaardelyk gestraft, 8 werden veroordeeld tot het betalen eener schadevergoeding. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Verlofgelden. Ziekengelden. Totaal. loonen. buiten bij ziekte. Fabriek L.D.W. f 342.632,43 f f Fabriek T.V. n r Kazernestraat T> Scheveningen 11,28 253,89 n n Totaal f 703.453,23 f29.187,— f 792.086,13 882,19 f 8.654,54 10.811,22 8.396,30 4.11436 2.019,08 265.43 729,65 249,75 175,76 Vergoeding. voor verlof by onge val. 879,76 265.29 f16.444,82 9.617.54 2.791,48 333,16 168.337,45 158.720,481) 33.762,871) wegens de mobili satie. r 8.116,14 353I1 Sewoon- gewoon. f 385.677,07 197.776.46 173.957,66 34.674,94 Arbeids- 1) In deze bedragen is begrepen aan loon, zieken- en verlofgeld der lantaarnopstekers f 87.573,69 w.o. verlofgeld wegens de mobilisatie f 2.117,25. 2.038,52 f 27.617,71) f 14.795,17 op j feestdagen. f 7.937,14 f 3.766,38 i 1.869,43 12,50|„ -- f 1.167,66' 13.826,84

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 374