12 26 HOOFDSTUK III. Toestand der fabrieken, gebouwen en eanalisatie. a. Fabriek Loosduinscheweg. Van de condensors der nieuwe stokerij zyn de binnen buizen vernieuwd, evenzoo zijn vernieuwd de bekapping en de wanden van het scrubbergebouw op het nieuwe terrein. Ter vervanging van een bouwvallig geworden houten lossteiger is een steiger van gewapend beton gebouwd door de ISiederlandsche Maatschappij voor w'erken in gewapend beton, alhier. De paalfundeering van een der zijgevels der oude stokerij, die in slechten toestand verkeert, werd voor een gedeelte versterkt. Distributie-a fdeeling Scheveningen 21, w.o. 19 wegens het niet poetsen van vuile lantaarns; 2 werklieden werden gestraft met 5% vermindering van loon gedurende 1 maand. Aan boeten werd ontvangen een totaal bedrag van f607,71 en aan schadevergoedingen een bedrag van f 0,56. De tusschenkomst van het Scheidsgerecht werd in het geheel 2 keer ingeroepenbeide straffen bleven gehandhaafd. In de nieuwe stokerij werd het binnenwerk van ovenblok N in eigen beheer geheel vernieuwd. Distributie-a fdeeling Kazernestraat 54, w.o. 2 wegens zich in een café bevinden gedurende werktijd, 1 wegens werk verrichten voor anderen gedurende werk tijd, 2 wegens foutief invullen van meternota’s, 1 wegens onordelyk gedrag, 15 w’egens het niet poetsen van vuile lantaarns, 5 wegens het blusschen van lantaarns, rydend op de flets, 7 wegens den geheelen avond en nacht mankeeren in dienst, 1 wegens plichtsverzuim, 1 wegens dronkenschap, 5 voor het niet op den bepaalden tyd inleveren van het loonboekje, 1 wegens diefstal gestraft met 10 °/o vermindering van loon gedurende 6 maanden, 4 werden voorwaardelijk gestraft, 9 werden gestraft met 5% vermindering van het loon gedurende 1 maand. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 375