27 b. Fabriek Trekvliet. Overigens werden aan de verschillende toestellen en ge bouwen slechts kleinere vernieuwings- en herstellingswerken uitgevoerd, om deze in goeden staat van onderhoud te houden. De toegangswegen naar de fabriek van de Binckhorstlaan werden dit jaar van gemeentewege definitief aangelegd, en in verband hiermede werd de begrenzing van het fabrieks terrein verplaatst. De leiding voor het transport van teer naar den Trekvliet werd vervangen door een achtduims leiding. c. Administratiegebouwen. De kantoorlokalen voor de afdeeling muntgas werden uitgebreid en opnieuw ingericht. Het perceel Willemstraat 7, grenzende aan de Administratie gebouwen werd aangekocht voor een bedrag van f28.840, inclusief kosten van overdracht. De loodsen voor berging van kalk en ammoniumsulfaat werden uitgebreid. De nieuwe Nortonbron werd aangelegd door de Diepboor Maatschappij „Vulkaan” te Leeuwarden. Als reserve voor de brandstofvoorziening in het ketelhuis en de watergasfabriek is een lift gebouwd, die echter bij het einde van het dienstjaar nog niet voltooid was. De fundeeringswerken voor den bouw der nieuwe ovens met verticale retorten en bijbehoorende inrichtingen werden opgedragen na publieke besteding aan den aannemer W. Visser, alhier voor een bedrag van f 36.400. Overigens werden nog verschillende kleinere uitbreidings werken uitgevoerd. Ter indamping van ammoniaksulfaatloog, verkregen als byproduct van de bloedloogzoutfabricatie, is voorloopig een oven gebouwd. Plannen om deze indamping onder vacuum te doen geschieden zijn in bewerking. Het yzeren bovengrondsche teerreservoir kwam dit jaar gereed, en werd tjjdelyk in gebruik genomen voor berging van gasolie. VERSLAG DEK GEMEEXTEGASFABRIEKEN. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 376