12 28 d. Canalisatie. Volgens de bepaling van art. 2 der „Voorwaarden voor de levering van gas over muntgasmeters", werden in hof jes dit jaar 289,50 M. 4" en 1083 M. 3" hoofdgasleidingen voor rekening der Gasfabrieken aangelegd, terwijl 31,50 M. 3" hoofdgasleiding werd aangebracht, waarvan de kosten door de eigenaren werden vergoed. Aangezien het niet mogelyk was de dienstleidingen aan eene zijde van de Lange Lombardstraat afwaterend naarde bestaande hoofdleiding te leggen tengevolge van de te hooge ligging van de rioleering, is aldaar over een lengte van 42 M„ een 3" leiding gelegd, waarvoor geen huur van onder grond aan de Gemeente verschuldigd is. Hierdoor werden de moeilijkheden tot dusver ondervonden bij het gebruik van de by dat perceel behoorende poort, opgelost. In aansluiting met de 12'' hoofdgasleiding aan het Louise de Colignyplein werd in de Louise de Colignystraat over een lengte van 84 M. in de richting Laan van Nieuw-Oost- Indië een aanvang gemaakt met het leggen van een 12'' hoofdgasleiding dienende als hoofdaanvoer voor het Bouw plan .Oosterland”. Voor het Bouwplan „Koningskade” werd een aanvang gemaakt met het leggen van een 6" hoofdgasleiding in de Oostduinlaan over een lengte van 68 M. dienende als hoofdaanvoer voor genoemd bouwplan. In verschillende straten werden 2" en 3" leidingen ver vangen door leidingen van grootere diameter ter lengte van 1007 M. 156 M. hoofdgasleiding werd opgenomen zonder te worden vervangen. De in 1913 aangevangen werken, bruggenbouw en ver lenging van de z. g. zwaaikom aan Spui by het Zieke kwamen in het begin van dit jaar tot stand. Een 24" hoofdgasleiding werd aangebracht in de voor den aanvang dezer werken voorgenomen richting, verbin dende de 24" centuurleiding van de Bierkade met die van de Z. O. Binnensingel. De tydelijk gelegde 24" hoofdgas leiding aangebracht langs de grens van het werkterrein werd opgenomen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 377