36 de doortrekking van de Muzenstraat en de verbreeding van de Heulstraat uit te stellen en derhalve niet voort te gaan met gebruik te maken van de wetten, verkla rende het algemeen nut der onteigening, van den aanleg dier verkeerswegen en het totstandbrengen dier verkeers- verbeteringen benoodigd. Achttiende vergadering <»p 30 Augustus. Aangenomen het voorstel om een bedrag van f 100.000 beschikbaar te stellen, ten einde daarvoor in aanmerking komende woningen in het belang der verbetering van de volks huisvesting ter opruiming of verbetering aan te koopen en om Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aanvragen en aanvaarden van een voorschot tot gemeld bedrag uit ’s Rijks Kas, alsmede van eene bijdrage uit die Kas in de terzake van het voorschot te betalen annuïteiten. Interpellatie van het Raadslid Wesseling over de uitvoering van de werkloozenverzekering, en van het Raadslid Vas Dias met betrekking tot de Wagenbrug. Negentiende vergadering op 7 September. Benoeming van een Wethouder, wegens periodieke aftreding als Raadslid van den heer Mr. J. D. Vekbroek. Samenstelling van verschillende Commissiën. Samenstelling van de afdeelingen voor het onderzoek van de ontwerp-begroetingen der Gemeente en Gemeente bedrijven, voor 1916. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos met be trekking tot de laatstverschenen circulaire van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, betreffen de het beschikbaar stellen van sommige groenten, tegen matigen prijs. Twintigste vergadering op 13 September. Gewijzigd aan genomen het voorstel tot vaststelling van een verorde ning, regelende de teruggave door de Gemeente der bijdragen voor eigen pensioen aan leerkrachten bij het openbaar onderwijs. Een en twintigste vergadering op 27 September, voort gezet op 28 September. Beraadslaging over het voorstel tot vaststelling van eene Verordening, regelende de bezol diging van de onder het Ambtenarenreglement vallende ambtenaren. De beraadslaging wordt geschorst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 37