12 I 40 HOOFDSTUK V. Gasproductie. De gemiddelde lichtsterkte van het watergas was 12,96 E.S.K., het soortelijk gewicht 0,634, het koolzuurgehalte 3,36% en het calorisch vermogen 4.333 caloriën. In dit jaar werden voor distillatie aan de fabriek Loos- duinscheweg verbruikt 99.669.469 K.G. kolen. Voortgebracht zijn 28.979.978 Ms. kolengas, of per 1000 K.G. kolen 290,76 M3. 1.032.000 1.696.080 Aan de fabriek Trekvliet werden gedistilleerd 63.212.950 K.G. kolen. Voortgebracht zjjn 19.342.540 M3. kolengas, of per 1000 K.G. kolen 306,— M3. De totale productie steenkolengas bedroeg dus 48.322.518 M3. zoodat per 1000 K.G. kolen werd voortgebracht gemiddeld 296,67 M3. Voortgebracht zijn 7.363.880 M3. gecarbureerd watergas. Per 1000 M3. watergas werd gebruikt 283,33 Liter gasolie en 680 K.G. cokes voor de generatoren. Voor de fabricatie van gecarbureerd watergas aan de fabriek Loosduinscheweg werden verbruikt: 2.086.419 Liter gasolie voor carburatie, 3.977.300 K.G. cokes voor de generatoren, grosscokes voor de generatoren, cokesuitziftsel voor stoomproductie. Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het kolengas in de gashouders, wordt ver wezen naar de rekeningen Kolengasfabricatie Loosduinsche weg en Trekvliet, Nos. VI en VIII van het Administratief Overzicht. Het geheele jaar door werd watergas gemaakt, en wel 45 dagen met 3 toestellen, gemiddeld 56 uren per etmaal, 135 2 38 185 1 toestel, 23 De duur van het warmblazen was op 23/4 minuut, die van het gasmaken op 7'/2 minuut per periode gesteld. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. >1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 389