37 Zes en twintigste vergadering op 28 October, voortgezet op 29 en 30 October, 1, 2 en 4 November. Beraadslaging over de ontwerp-begrootingen voor 1916 van de Gemeente, de Gasfabrieken, het Electrisch Bedrijf, de Duinwater leiding, de Telephoon, het Openbaar Slachthuis, de Bank van Leening, het Grondbedrijf en de Gemeentelijke Hypotheekbank. Vyf en twintigste vergadering op 25 October. Aange nomen het voorstel van het Raadslid Varenkamp tot aanvulling van art. 4 der Verordening op de heffing eener belasting op openbare vermakelijkheden. Beraadslaging over het voorstel, om over te gaan tot het leveren van electrischen stroom over muntmeters. De verdere beraadslaging wordt aangehouden. Vier en twintigste vergadering op 18 October. Aange nomen het voorstel tot het aangaan van eene geldleening van ten hoogste f 10.000.000. Aangenomen het prae-advies op het adres van de Bouwkundige Vereeniging „Onderneming en Vrijheid” met verzoek, om aan bouwondernemers bouwcredieten te verstrekken. Beantwoording door den Voorzitter van de in de Raads vergadering van 11 October door het Raadslid Hoejen- BOS gehouden interpellatie omtrent de melkvoorziening. Drie en twintigste vergadering op 11 October. Mede- deeling van den voorzitter, dat deze vergadering is bijeen geroepen, in verband met eene aangelegenheid, waarom trent Burgemeester en Wethouders in Comité-Generaal het welmeenen van den Raad wenschen te vernemen. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos inzake de melkvoorziening in deze Gemeente. Twee en twintigste^ vergadering op 30 September. Voort zetting van de behandeling van het voorstel alsvoren. Gewijzigd aangenomen. Zeven en twintigste vergadering op 22 November. Be raadslaging over het voorstel tot vaststelling van eene Verordening tot wyziging der Verordening op de in-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 38