12 1 42 In HOOFDSTUK VI. Cokes, gruis en uitziftsel. 405.000 5.413.020 8.286.120 55 471.995 55.876.995 5.529.420 8.494.500 9,18 7,41 7,50 8,01 5,09 116.400 208.380 Op 1 Jan. 1915 was in voorraad 9.000 H.L. cokes ft 45 K.G. 1.940 gruis ft 60 3.437 uitzifts. a 60 De 99.669.469 K.G. gedistil leerde kolen hebben opge bracht aan cokes (met inbe grip van gruis en uitziftsel) 69.171.135 K.G zijnde per 100 K.G. kolen 69.401 K.G. Overbrengen De vermeerdering der gasproductie gedurende de laatste 10 jaren is geweest: In 1906 1907 1908 1909 1910 1911 3,38 1912 6,39 1913 1914 1915 De vermeerdering der gasproductie over 1915 in verge- lyking met 1905 bedraagt 76,18%. De grootste gasproductie per etmaal werd verkregen op 22 December, n.l. 247.243 M3., waarvan 166.815 M3. kolengas en 80.428 M3. watergas. Dien dag zyn in werking geweest 50 ovens met 410 retorten en 32 kamers, benevens 5 watergas- generatoren. De kleinste gasproductie per etmaal was die van 10 Juni, n.l. 105.325 M3., waarvan 90.652 M3. kolengas en 14.673 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 32 ovens met 254 retorten en 24 kamers, benevens 1 watergasgenerator. De retorten werden aan de fabriek Loosduinscheweg 9 ft 10 maal in de 2 etmalen geladen, de kamers éénmaal in de 24 urenaan de fabriek Trekvliet werden de retorten 10 maal in de 3 etmalen geladen. 5,04 1,36 5,14 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Loosduinscheweg. Uitziftsel. Cokes. Gruis. n o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 391