- 38 Archieven en Bibliotheek. richting der gemeentelijke Politie. De beraadslaging wordt geschorst. Negen en twintigste vergadering op 20 December. Be raadslaging over het prae-advies op de voorstellen van de Raadsleden J. R. Snoeck Henkemans c. s. en L. Buurman c. s. tot verhooging van de loonen der gemeente werklieden. Aangehouden. Beraadslaging over het voorstel, om ten dienste van den bouw van inrichtingen voor ziekenverpleging te bestemmen een in de Westduinen gelegen terrein, enz. Aangehouden. Interpellatie van het Raadslid Couvée betreffende een op 20 December plaats gevonden ongeval in de Laak haven. Interpellatie van het Raadslid Nieboer in zake de te Scheveningen heerschende woningnood. Op 1 Januari 1916 bestond het personeel van het Oud archief uit: Acht en twintigste vergadering op 6 December. Voort zetting der beraadslaging over het voorstel tot vaststel ling van eene Verordening tot wijziging der Verordening op de inrichting der gemeentelijke Politie. Gewijzigd aangenomen. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel, om over te gaan tot het leveren van electrisehen stroom over muntmeters. Gewijzigd aangenomen. Aangenomen het voorstel, om te besluiten tot den bouw van een gebouw van den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst en den Schoolartsendienst op een gemeenteterrein aan de Waldeck Pyrmontkade. Aangenomen het voorstel, om goed te keuren, dat wordt overgegegaan tot het houden van eene woningtelling. Dertigste vergadering op 80 December. Aangenomen het voorstel tot opzegging van de overeenkomst met de N. V. „L. Smits en Co’s Sleepdienst” omtrent de exploi tatie van den stoomsleepdienst ten behoeve van de Visschershaven te Scheveningen. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 39