12 49' Over Muntmeters. 666 5.541 4.875 581 168 6.290 56 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. De gemiddelde opbrengst van het industriegas was 4,824 cents per M3.; tegen 4,816 cents per M3. in 1914. In dit jaar werden 6.290 muntgasaanvragen ingeschreven en uitgevoerd als volgt: door nieuwen aanleg van binnenleiding plaatsing van meters en toestellen in pereeelen, voorzien van gemeente- of particuliere binnenleiding overschrijving van bestaande installatiën op nieuwe verbruikers zoodat op 31 December nog uit te voeren bleven zoodat op 31 Dec. 1915 in gebruik waren 21.229 installatiën of 1.649 (8,4 meer. Hiervan waren 15.700 (74 °/0) aangesloten op gemeente- leidingen en 5.529 (26 °/0) op particuliere leidingen. Op 31 December 1914 waren deze getallen resp. 14.955 (76,4 °/0) en en 4.625 (23,6%). P.K. 1.410'/2 1.460 categorie, bedroeg in 1915 het gemiddeld verbruik 5.038 M3. in 1914: 5.992 M3. Voor de verbruikers die rabat ontvingen was het ge middelde in 1915: 26.956 M3.; in 1914: 25.012 M3. Motoren. 94 100 Op 31 December 1914 w’aren in gebruik 19.580 muntgas- installatiën, welk aantal is vermeerderd door plaatsing van muntgastoestellen met 5.541 Aangesloten Gasmotoren. Op 31 December 1915 31 1914. 25.121 en verminderd wegens opzegging met 3.892 minder De grootste capaciteit was 90, de kleinste 1 P.K. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 405