12 16.7-45 116 15.700 (94,4 o/0) 16.629 550 745 meer Aanwezig op 31 Dec. 1915 Verschil nu meer 16.079 666 Het verbruik over muntmeters, gymnastieklokalen inbe grepen, omgeslagen over het gemiddeld aantal meters en meterlichten, bedroeg: 14.955 (93,— o/o) 1.041.334 M3. of 10,71 526,70 M3. per meter en 175,03 M’. per meterlicht in 1915, tegen 512,73 170,18 1914. Het aantal gemeenteleidingen was: Op 31 December 1914 Bijgemaakt zyn Het totaal gasverbruik over muntmeters, gymnastieklokalen inbegrepen, was in 1915 in 1914 Het gemiddelde verbruik van 17.484 muntmeters, gedurende een vol jaar in gebruik, bedroeg per meter 532,98 M3. Eene dergeljjke berekening over 1914 gaf 517,95 M’. als gemiddelde. Buiten de by bovenvermelde 21.229 installation behoorende muntmeters, over welke het gas tegen 6‘/2 cent per M3. werd geleverd, waren in de verschillende gymnastieklokalen van Gemeentescholen nog 29 muntmeters (270 meterlichten) ge plaatst, ingericht op aflevering van gas tegen den prijs van 8 cents per M3., tegen in het vorige jaar 30 stuks met 280 meterlichten. Voor de verantwoording der gasprysverhooging by levering van gas over muntmeters wordt verwezen naar de rekening Exploitatie Muntgasmeters, enz., No. XV van het Admini stratief Overzicht, waaruit voor dit jaar een tekort van f 36.596,23 blykt. 10.762.624 M3. 9.721.290 57 VERSL.AG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX. Weggenomen op verlangen der huiseigenaren89 Overgenomen in eigendom. 27 /O- waarvan in gebruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 406