12 59 HOOFDSTUK VIII. Publieke Verlichting. Vermeerdering Het volgend staatje geeft, onderscheiden naar soort, aantal lichten en brandduur, een overzicht van den toestand op 31 December 1915. 137 155 1,89% 1,91 Dit bedrag is afgeboekt op de Reserve voor dubieuse vorderingen, groot f 5.500, waarna een voordeelig saldo ad f 2.158,63 overbleef. Aangezien onder den post Gasverbruikers in het debet der Balans van 31 December 1915 een bedrag van f 6.500,98 voor dubieuse vorderingen wegens gaslevering, meterhuur en zegels is begrepen en in de begrooting voor 1915 slechts f 4.000,hiervoor is gereserveerd, is dit bedrag met f 1.000, van het saldo verhoogd, dus op f 5.000,gebracht, en de rest ad f 1.158,63 als winst verantwoord. Lantaarns en Lichten 7.386 8.280 7.249 8.125 Het aantal in gebruik zijnde bedroegop 31 December 1915 31 1914 Bovendien brandden te Scheveningen gedurende het bad seizoen nog 21 lantaarns met 21 lichten, die aan ’t eind van het seizoen alle werden afgenomen. In ’t geheel waren dus 7.386 21 7.407 lantaarns aanwezig. en oninbaar gebleken f 3.341,37 en zegels op 31 December van dat jaar f 6.684,77 hiervan is ingekomen in het dienst jaar 1915.f 1.875,91 overgebracht op het dienstjaar 1916 als nog verhaalbaar1.467,49 - 3.343,40 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. /o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 408