39 HOOFDSTUK IV. Geldmiddelen. f 5.060.278,45 Het aantal bezoekers bedroeg 71 met 912 bezoeken, tegen 76 bezoekers met 856 bezoeken in het jaar 1914. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag van den archivaris, opgenomen onder de bijlagen als No. 25. Een archivaris Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een bediende f 2850 - 1450 - 1250 - 800 - 950 f 38.247.140,21 s. - 33.186.861,76 5 De eerste-klerk W. N. Arntzenius werd met ingang van 1 Januari 1916 bevorderd tot adjunct commies. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening (art. 221 der wet van 29 Juni 1851, Stbl. No. 85) over het dienstjaar 1914 bedragen: de ontvangsten en de uitgaven zoodat die rekening sluit met een batig saldo van De archieven na 1851, onder .beheer der afdeeling „Archief en Expeditie” van de gemeentesecretarie, be vinden zich in goeden staat. Verder verwijzen wij naar de staten (Bijlagen 7 en 8), die den aard der ontvangsten en der uitgaven afzon derlek vermelden. Het saldo der rekening is ontstaan uit de som van het voordeelig saldo der gewone, ontvangsten en uitgaven ad f 1.862.272,75 en het saldo der buitengewone ontvangsten en uitgaven ad f 3.198 005,70. Over het saldo van „gewoon” werd ten bate van den dienst 1915 beschikt tot een bedrag van f 1.028.681,60s, terwijl het overige ad f 833.591,14s ten goede kwam aan den dienst 1916. De op den dienst 1915 geboekte ontvangsten uit geld- Jaarwedde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 40