12 72 draagt: •HOOFDSTUK XV. Gaszuivering. Bij gebrek aan anthraeeenolie geschiedde de naphtaline- wassching met behulp van watergasteer, waaraan nog z.g. solventolie, een distillaat van watergasteer, werd toegevoegd. De droge zuivering geschiedt met natuurlijk yzeroer, waaraan op de fabriek Loosduinscheweg nog gemalen cyaan- vrije perskoek wordt toegevoegd,, een afvalproduct der bloedloogzoutbereiding. Voor het overzicht van fabricatie en handels resultaat wordt verwezen naar de rekeningen Bloedloogzout en Bloedloogzout- fabrieatie, Nos. XI en XII van het Administratief Overzicht. Zwavel (gram per M3.). Ammonia (gram per M3.) Koolzuur (vol °/o) Loosd.weg. 0,4732 0,0030 1,9 HOOFDSTUK XIV. Cyaanzuivering en cyaniden-bereiding. Op de fabriek Loosduinscheweg werd 20.695.159 M3. kool- gas langs den natten weg van cyaanverbindingen gezuiverd en werd 98.710 K.G. natrium bloedloogzout gewonnen, d.i. 0,477 K.G. per 100 M3. gas. Het praecipiteeren van het (jzer- sulfaat ter bereiding der versche wasscherloog, dat vroeger met soda-oplossing geschiedde, werd vanaf einde Januari met geconcentreerd ammoniakwater uitgevoerd. Zoodoende werd soda gespaard en ammoniumsulfaat gewonnen. Van dit laatste product werd 48.295 K.G. geproduceerd. Op de fabriek Trekvliet werd de geheele steenkoolgas- productie van 19.342.540 M3. over den cyaanwasscher geleid en 114.020 K.G. ferro cyaannatrium voortgebracht, zijnde 0,589 K.G. per 100 M3. gas. HOOFDSTUK XVI. Hoedanigheid van het gas. Aan beide fabrieken wordt geregeld iedere week het zwavel-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gezuiverd gas bepaald. Het gemiddelde dezer wekelyksche waarnemingen be- Trekvliet. 0,7765 0,0029 2,3 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRtEKEN. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 421