12 73 Scheikundig Onderzoek. I Verder wordt iederen werkdag op beide fabrieken het gas, dat afgeleverd wordt, onderzocht op warmtegevend vermogen en soortgelijk gewicht respectievelijk met den calorimeter van Junkers en de gasbalans van Lux. De gemiddelde uitkomsten dezer dagelyksche waarnemin gen zyn, van maand tot maand berekend, medegedeeld in bijlage No. 1, waarin tevens zijn opgenomen de resultaten der waarnemingen door Dr. Komeny verricht. Deze werden gedaan in het laboratorium der Hoogere Burgerschool aan de Stadhouderslaan, circa 2 K.M. van de fabriek Loosduin- scheweg verwijderd. Het onderzoek van het koolgas geschiedt om de twee uren met een Lowephotometer, die op de inlaten der fabrieks- meters aangesloten is, en voortdurend met een registreeren- den Sarco calorimeter, die zoowel op de koolgas- als op de menggasleiding kan worden aangesloten. Voor de beproeving van steenkolen op grootere schaal en ook ten onderzoek naar de bruikbaarheid van turf als grondstof voor de gasbereiding werd de proefstokerij 19 maal in gebruik genomen. Behalve de reeds genoemde onderzoekingen werden, wat het geregeld laboratoriumwerk betreft, de volgende analyses uitgevoerd Samenstelling van het gas. b. Steenkoolanalyses. c. Ammoniakbepaling van het gas na de wassching. d. Cyaanbepaling e. Bepaling van het watergehalte en soortgelijk gewicht van het afgeleverd kool- en watergasteer. f. Samenstelling van het rook- en generatorgas der ovens. g. Onderzoek van gasolie. h. Onderzoek van versche en afgewerkte ijzeraarde. i. Chemische controle der bloedloogzoutfabricatie. j. Bepaling der lichtsterkte van gloeikousjes en van het gasverbruik van branders en komforen. k. Onderzoek van verschillende magazjjngoederen, zooals verfstoffen, oliën, petroleum, soldeer enz. l. Bepaling van het ijzergehalte van het Nortonwater. m. Contröle der ketelwaterreiniging. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 422