12 80 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van de Gasfabrieken over 1915. I Naar aanleiding van de rekening van de Gasfabrieken over 1915 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het netto-winstsaldo, dat over 1914 f 85.966,24* bedroeg, is over 1915 f 56.063,76, dus f 29.902,48* minder. De baten zyn rond f 594.900,of ruim 11% meer. In hoofdzaak is dit veroorzaakt door meerdere „Opbrengst van gas die toenam met rond f 209.800,of ruim 6 (Er werd 61.527.448 Ms. gas voortgebracht tegen 58.518.062 M’. in 1914, een vermeerdering met ruim 5 De „Opbrengst van nevenproducten” bracht rond f 881.300,of bijna 27 meer op, de „Opbrengsten uit de distributie” waren rond f 3000 of ruim 2% hooger. De lasten zyn rond f 624.800 of ruim 12 meer. Hierby zjj de aandacht gevestigd op de toeneming van de „Fabrieatie- kosten” met rond f 532.500,of ruim 23 In hoofdzaak werd meer gevorderd voor „Steenkolen ter distillatie” rond f 428.200,of byna 29 en voor „Gasolie en cokes voor de watergasfabricatie” rond f 31.000,of 13 De verwerkte kolen kostten per 1000 K. G. aan de fabriek Loosduinscheweg f 11,724 tegen f 9,904 in 1914 en aan de fabriek Trekvliet f 11,868 tegen f 9,318 in 1914. Dat deze gemiddelde kolenprijzen, de tijdsomstandigheden in aanmer king genomen, betrekkelyk niet zeer hoog zyn, is een gevolg van de kolenlevering door de Steenkolen-Handelsvereenigiug volgens de in 1913 tot 1916 gesloten overeenkomst. Voorts waren onder anderen hooger dan in 1914 de ar tikelen: „Kosten van verwerking en aflevering v&n neven producten” rond f 46.000,— of ruim 35%, „Onderhouds kosten” rond f 7.800,of ruim 3% en „Algemeene Onkosten” rond f 33.300,of ruim 6%. Minder bedroegen de „Distri- butiekosten” rond f 2.900,— of bijna 5 Betreffende de productiekosten van het gas leert de Gas rekening met bybehoorende rekeningen het volgende: In hoofdzaak ten gevolge van de hoogere kolen- en cokesprijzen stegen de productiekosten per M3. van: VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 428