J n 12 81 De Secretaris, M. v. REENEN. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, v. KARNEBEEK. gen XIV, f 13.700,— installation by muntgasverbruikers” (rond f 36.600,— tegen kolengas Loosduinsche weg met 0,396 cent of bijna 11% watergas met 0,139 cent of ruim 4% kolengas Trekvliet met 0,018 cent of bijna 'l2°/o. De productiekosten van het watergas aan de fabriek Trekvliet daalden met 0,305 cent of bijna 8%. De distributiekosten daalden niet 0,128 cent of ruim 6%. Een en ander had ten gevolge, dat de totale kosten van het gas, zooals dit aan de verbruikers geleverd werd, van 5,801 cent per M3. in 1914, kwamen op 5,868 cent per M3. in 1915, een vermeerdering van 0,067 cent per M3. of ruim 1 De uitbreiding van het bedryf blijkt uit: de lengte-vermeerdering der hoofdbuizenleiding van 324.013 M. tot 329.796 M., d. i. een toeneming van 5783 M. of bijna 2%; de styging van het aantal gasverbruikers van 64.542 tot 67.507, d. i. een vermeerdering van 2965 of ruim 4’/2%- Het kapitaal is door aanleg en uitbreiding vermeerderd met rond f 299.200,en dpor afschryving verminderd met f 509.500,- Evenals in 1914 sloten met een nadeelig saldo de rekenin- ,Exploitatie gasmeters” (rond f 11.100,tegen in 1914) en XV „Exploitatie muntgasmeters en f 35.100,— in 1914.) VERSLAG DER GEMEENTEGASEABKIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 429