12 i 87 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. f f f 5.000,— f f Burge- f f f f Transporteeren f 1.081,32* 260 366,13 1.000,— 282 000^- 4 200,— 2.200,— 88.546,52 6.288,73 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 116.603,29 s 73.761,01 2.648,58 10.586,63 13.681,56 12.618,82* 25.879,61 3.886,05 1.968,72 156.720,36 22.455,72 14.064,86 s f 84 000,— 6.040,— 2.000,— 13.000,— i 18.000,— 15.000,— 28.000,— a. b. c. 266.566,47 s 21.747,36s 278.313,84 instrumenten Kazerne- en Scheveningen 18.000,— 246.500.— 17.500,— 264.500,— 14 064,86* 246,301,26 s AfOvergeschreven bij besluit van F meester en Wethouders d.d. 19/23 Mei 1916 No. 11785/98 G.B. naar Artt. II, VI en VIL 4.729,70 14.734,63_ 313 395,29 Artikel VI. Algemeene Onkosten. Ambtenaren b. Hulppersoneel Af: Gebracht ten laste van Art. IV der Lasten Kosten der Publieke Verlichting. e. 1 Arbeidsloon, ziekengeld, 4.800,— 15.000,- 341.400,— Artikel IV. Kotten der Publieke Verlichting. a. Gasverbruik b. Gloeikousjes, glazen en diversen c. Onderhoud van materieel en gereedschap onkosten der wacht 120.000,— f 80.000,— 180.360,- f 26.800,— j 18.000,- 269.618.75 f 4 500,— 274.118.75 f 3.505,28* Onderhoud van materieel d. Onderhoud, huur eu lokalen Drijfkosten persgasiustallatie euz jer ]antaarn_ opstekers g. Bezoldiging der inspecteurs h. Rente van het kapitaal, vastgclegd in mate rieel en gereedschap i. Afschrijving van het materiëel en gereedschap. Artikel V. Onderhoudskosten. Fabriek Loosduinscheweg Trekvliet Gebouwen Kazernestraat, Willemstraat en Scheveningen d. Stadsbuizennet e. Materiëel der publieke verlichting f. Installation bij muntgasverbruikers g. Gasmeters in gebruik h. Gereedschappen en straat., W illemstraat Illuminatietoestellen i. Meubelen Kazernestraat, Willenstraat en Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 434