12 88 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. LASTEN. f f f f 562.924,33 f f f 148.224,79 f 148.802.54 116.211,86 116.211,86 f f 325.797,16 f f 40.000,— 563.074,77 4.729,70 321.067,46 1.232,93 561.691,40 1.232,93 561.841,84 4.800,— 321.433,16 Af: Gebracht ten laste van Art. IV der Las ten „Kosten der Publieke Verlichting”. getdinning en werkplaatsen. Begroot bed rag. Werkelijk bedrag. 57.396,51 3.035,62 350,63 Artikel VIL Heuten. 35.000,— l 35.000,— 2 802,92 42.287,52 29.473,08 2.807.05 17.920,55 13.768,91 1.747,05 19.000,— 13 500,- 1.800,- 57.396,51 4Oo’- m. n. o. 4.000,- 326.233,16 278.313,84 28.552,02* 39.030,15 11.117,49* 10.353,10 2.971,38* 16.706,52 11.624,59 56.251,06 274.118,75 1 20.000,— 32.000,— 10.000,— 10.353,10 3.000,— 19.500,— 13.000,- 34.000,— Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19/23 Mei 1916 No.11785 98G.B. van Artt. Ill,V,VIII en X en onkosten voor assistentie meteropneming en Onkosten magazijnen Huren en retributiën. Schoonhouden, opruimen, drinkwater, tele foon, diverse huishoudelijke benoodigd- heden en onkosten p. Verlichting en verwarming i q. DiversenI Transport Ziekengeld, toeslag gewonden r»—SAX Belastingen Kosten der Ongevallenwet g. Brandverzekeringspremie h. Bureaukosten, drukwerk eu kantoorbehoeften i. Bewaking en toezicht k. Verlofgelden l. Arbeidsloon c. Ziekengeld, toeslag gewonden d. Pensioenen en uitkeeringen na overlijden e. Kapitaal A. Nieuwe schuld, aangegaan na 1 Januari 1907. Kapitaal B. Oude schuld, aangegaan vóór 1 Januari 1907. Kapitaal C. Vroegere reserve I Voor door de Gemeente tijdelijk verstrekt kasgeld. Vergoeding voor waarborgsommen Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 23 Mei 1916 No. 11785/98 G.B. van Artt. Ill, V, VIII en X Af: Opgenomen onder letter f van Art. IV der Lasten: „Kosten der Publieke Ver lichting”: Aandeel in de storting voor de kosten der Ongevallenverzekering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 435