1 45 HOOFDSTUK V. («eineeiite-eigeiulomnien. werken en inrichtingen. A. Schouwburg. De nog aan de verbouwing in 1914 ontbrekende zaken (marmeren lambri’s, enz.) en meubelen, die uit het buitenland moesten worden betrokken, doch in verband met den oorlogstoestand niet tijdig konden woorden afge zonden, (zie jaarverslag over 1914 blz. 43 en 44) werden alsnog gedeeltelijk geleverd en geplaatst, terwijl het ontbrekende gedeelte door Haagsche firma’s werd uit gevoerd. Eigendommen, niet bestemd voor den publieken dienst. Bank van Leening met hulpbanken. Het bijkantoor aan de Assendelftstraat hoek Korte Lombardstraat kwam gereed en werd in gebruik genomen. naar aanleiding van een adres van de besturen van de verschillende Kruisverbonden en Mariavereenigingen hier ter stede, om geen gebruik te maken van de bevoegd heid om tot de Kroon een voorstel te richten nopens eene nadere regeling van het maximum-aantal vergunningen. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,huurwaarde. De schatting bleef opgedragen aan den heer L. A. van Gulden. De herschattingen werden verricht door de heeren J. Bodaan en G. van Veen. Herschatting werd gevraagd door 13 personen, terwijl bij den Gemeenteraad geen verzoeken om verminde ring van den aanslag in het vergunningsrecht werden ingediend. Het oorspronkelijk geschatte vergunningsrecht werd voor 2 perceelen gehandhaafd en verminderde voor de overige perceelen door de herschatting als volgt: voor 5 perceelen met f 12,50 per perceel, n n n 25, n n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 45