12 INHOUD. J I. II. I. 77 Administratief Overzicht No. III. IV. Beheer der fabrieken, enz Invloed van den oorlogstoestand Personeel Toestand der fabrieken, gebouwen en canalisatie Steenkolen, Gasolie en Benzol Gasproductie Cokes, Gruis en Uitziftsel Particulier Gasverbruik Publieke Verlichting Gasverlies. Gaslevering Koolteer Watergasteer en Solventolie Ammoniakwater Cyaanzuivering en Cyanidenbereiding Gaszuivering Hoedanigheid van het gas en scheikundig onderzoek Gasmeters Drukking Lichtsterkte, calorisch effect en meer tech nische opgaven Opmerkingen van Burgemeester en Wet houders naar aanleiding van de reke ning der Gasfabrieken Bediyisrekening 1915 Verantwoording der buitengewone ont vangsten 1915 Verlies- en Winstrekening 1915. Gasrekening 80 82—89 72 74 75 XVII. XVIII. Bylage I. 90—92 93 94—95 Verslag Hoofdstuk. Ia. 11. III. 26 31 40 42 53 59 62 63 65 66 68 72 72 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XL XII. XIII. XIV. XV. XVI. Bladz. 1 5 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 466