13 2 III. Personeel. De Gemeenteraad benoemde in zyn zitting van 19 April tot adjunct-direeteur den heer M. S. II. Trooster. Het personeel bestond op 31 December 1915 uit: waren, en toen de eerste nieuwe turbine op 11 December een deel van de belasting kon opnemen, gedurende eenige weken zonder voldoende machinereserve was gewerkt. Doordat de nieuwe uitbreiding gedeeltelijk in bedrjjf ge nomen werd terwijl de bouw nog in vollen gang was, ont stonden vele complicaties, waarvan de oplossing voortdurende zorg eischte. Aan het eind van het verslagjaar waren in bedryf twee ketels en één turbine in Fabriek II. In het kabelnet werden bygeplaatst 1 voedings-transfor- matorzuil en 4 hoogspanningshuisstations. Opgeruimd werd 1 laagspanningshuisstation. Verplaatst werden 2 hoogspan ningshuisstations en 1 kabelkast. Door het in werking stellen van groote rioolgemalen aan den Kranenburgweg werd het noodzakelyk het net daar ter plaatse te versterken door het aan brengen van een nieuw voedingspunt. Hiertoe werd aan de Groot-Hertoginnelaan bij de Valeriusstraat een voedingszuil geplaatst. Ten behoeve van dit nieuwe voedingspunt werd het hoog- spanuingskabelnet uitgebreid met 1227 Meter hoogspannings kabel 3 X m/M2 en werd een lengte proefdraadkabel 4/1 m/M2 van 1231 Meter en een lengte telefoonkabel 2X2 aders van 1225 Meter gelegd. In verband met de bedryfsuitbreiding werden in den loop van 1915 de volgende materialen besteld: 49.500 Meter kabel bij Landré Glindermau, te Amsterdam. 9.000 Schuurman De Jong, 14 transformatoren by Willem Smit Co’s. Transfor- matorenfabriek, te Nymegen. 2.260 electriciteitsmeters, by de Allg. Elektr. Gesellschaft, te Berlijn. 950 aftak-, verbindings- en splitsingsmoffen, by de ülftsche Ijzergieterij, firma Becking Bongers te Ulft. 500 splitsingsmoffen by de Ijzergieterij „Lovink”teTerborg. 550 aansluitkasten bij de ülftsche IJzergietery, firma Becking Bongers te Ulft. 1.500 aansluitkasten bij de Ijzergieterij Vulcaausoord”, te Terborg. 700 kabelsluitstukken bij F. W. Braat, te Delft. 50 aftakklemmen by A. C. van Rijn, alhier. VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 469