13 VI. Bedrijf. De insolatieweerstand van het kabelnet bleef zeer goed. Storingen kwamen in het afgeloopen bedrjjfsjaar niet voor. De bijgaande bedryfsstatistiek geeft een overzicht der bedrijfsresultaten van maand tot maand, waarbij aangestipt moet tvorden, dat deze maandstatistiek geen bedragen van meterhuur en bijzondere baten aangeeft, terwijl de daarin voorkomende cijfers zijn afgerond. Het verbruik aan tramstroom heeft bedragen rond 4.416.000 eenheden tegen 3.921.000 eenheden in het vorig jaar, of in geld f 290.000 tegen f 261.000 in het vorig jaar. De cijfers komen dus overeen ongeveer met die van 1913. Het verbruik aan draaistroom is gestegen van 9.26 millioen eenheden tot 10.59 millioen eenheden. De opbrengst steeg van f 1.086.000 tot f 1.208.000. De bedrijfskosten bedroegen 2.86 et. per eenheid. elk gekoppeld met een stoommachine van overeenkomstig vermogen. Verder een gelijkstroomdynamo van 700 K.W. en een draaistroomdynamo van 720 K.W. bij cos.0,9, gezamen lijk gekoppeld met een stoommachine van een normaal vermogen van 720 K.W., voorts een gelijkstroomdynamo van 1400 K.W. en een draaistroomdynamo van 1440 K.W. bij cos.0=O,9, gezamenlijk gekoppeld met een stoommachine van 1500 K.W. normaal, en ten slotte 1 turbodynamo van 1500 K.W. by cos..?)—0,9, en een turbodynamo van 2000 K.W. bij cos.?)z=0,9. Ten behoeve van de gelykstroomlevering is een draaistroom- gelijkstroomomzetter van 720 K.W. opgesteld. In het ketelhuis zijn opgesteld 12 Lancashire ketels van 75 M2 verwarmend oppervlak elk, 2 pijpketels van 292 M2 verwarmend oppervlak elk (Babcock en Wilcox-ketels) 2 pijpketels van 434 M2 verwarmend oppervlak (Stirling-ketels). Deze laatste twee ketels zijn voorzien van een inrichting voor kunstmatigen trek. De uitbreiding in fabriek II zal voorloopig omvatten 2 turbodynamo’s van 4000 K.W. normaal by cos.?<=0,8; 4 Waterpijpketels, Marinetype (Babcock en Wilcox) voorzien van automatische stookinrichting en kunstmatigen trek, met opgebouwden economiser van een stoomproductie van 1200015000 K.G per uur. Belangrijke onderhoudswerken kwamen niet voor. V. Kabelnet. 5 VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 472