i bid I IhiWilïpi om o«sas«sota o P p 1 1 o g B II iii i 13 L L 5 :’5 J 'H 'J§| Wihii!:!iï jiOiWPHf ■W|p ‘ii •- v«- J 'sa - n 8 Mhi 1111 17 w I. s 3 g s s 5 S 3 3 I Si o co-1 M 06 vu a in 5 2 S g SS as a M as <5 K'ffi g s ■e 1 I SSL SSpii o cd eó T-> id th -o co x 5 X i. i 1 iA r ’-S H '2 y~sz-g j VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. CM 1O Oi rH X t-t 2 Ei co JB O 73 tT 00 o" o 71 CO «9 co O O o o" o \n o CO 7) in 73 W r- X MÖ X eo_ 7i r- co o_ i>- t-T o' id co -t t» t oi O X O O O ‘O eó x cd -r 73 t— 73 co t- 73 R R R R F R o o o o o o lO r- 71 05 CO 05 Z K fi a cc 2 X i o X o 71 CO’ 71 CO CO *-< o 70 O'. «M F T5 ■s o E^ co CO 3^ CÖ sO 71 R p R R F h-i h-ï T-4 WM i-T X O X,X^ 71 X Tt TH 71 X 5-Mi 1* T5 i O «8 O o - 2 g. i=* ti E tf CO O TH r» iO R R s s <D <d -4-4 -4-4 ci x o- - 4J O feD s I "W O or c Q<J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 489