48 158.500,— Door de Gemeente werden verkocht: Afgebroken teerden: De perceelen aan den Z. 0. Buitensingel Nos. 187/17, t/m 187/36 en Nos. 187/43 t/m 187/54 en de perceelen aan de Lekstraat Nos. 2/2a, 2b/2c, 2d/4 en 6/8 in ver band niet de doortrekking van genoemde straat: de perceelen aan het Zieken Nos. 37/39, 43 t/m 83 en het pakhuis no. 41 in verband met de verbouwing van de Gemeentewerf, de in slechten staat verkeerende perceelen aan het Slop van Willem Klein Nos. 97 t/m 117 (oneven Nos.), het perceel Piet-Heinplein, hoek Piet- Heinstraat in verband met de verkeersverbetering al daar, en de perceelen Lange Beestenmarkt Nos. 177 t/m 193 (oneven nos.) in verband met den bouw van een keukenafdeeling met dienstvertrekken ten behoeve van het Gemeenteziekenhuis. Met inbegrip van het gewone onderhoud (ook van de andere tot deze rubriek behoorende Gemeente-eigen- dommen, enz.) vorderden deze werkzaamheden een uitgaaf van f 513.869,77. De voor die werken gehouden openbare en onderhand- sche aanbestedingen werden gegund als volgt: le. Het bouw'en van negen blokken woningen op een terrein ten Z. W. van het Afvoerkanaal en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan P. Reijnhoudt te Amsterdam voor f 331.000, 2e. Het bouwen van zes blokken wo ningen op een terrein aan het Kolenwagen slag aan de firma E. Warffemius en Co. te ’s-Gravenhage, voor Huize „Rusthoek" met aanhoorigheden te Loosduinen. Het pannendak van de huizen Nos. 167, 169, 173 en 175 w’erd hersteld. Aan Mevrouw C. J. Schekman, weduw’e van Mr. D. Ever wijn een perceel grond, gelegen aan de Waldeck- Pyrmontkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- hage, Sectie Y, No. 1897, groot 2 A. 85 C.A., voor f 8550,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 48